7. skautský oddíl Havrani - Kolín


 


 
 
 


Havraní 13ka

Havraní 13ka – pravidla oddílu1) Schůzky a výpravy se telefonicky, textovkou nebo emailem vždy omlouvají s dostatečným předstihem vůdci oddílu. Jestliže je jmenovitě uveden jiný vedoucí akce, tak vedoucímu. Dítě omlouvá zákonný zástupce, nikoliv dítě samo a to vždy s uvedením důvodu – předcházíme tím problémům s docházkou i tomu, že dítě řekne, že jde na schůzku a ve skutečnosti jde třeba do kina… O oddílových výpravách budeme chlapce dopředu informovat, aby nekolidovaly s Vaším
rodinným programem.


2) Výprava, která je označena jako povinná, je skutečně povinná (vyjma zdravotních problémů apod. závažných věcí). Povinná může být např. proto, že její absolvování je důležité pro další skautský rozvoj Vašeho syna nebo je dotačně omezená minimálním počtem účastníků apod.


3) Dítě se dostaví vždy včas na sraz na výpravu. V případě, že přijde pozdě a na místě srazu již nikdo nebude, oddíl nenese žádnou zodpovědnost.


4) Schůzka začíná v 17:00 a v tuto dobu již bude dítě přítomno v klubovně. Dítě je povinné mít během schůzek a výprav vypnutý mobilní telefon, aby nedocházelo k jejich narušování. Vždy bude možné kontaktovat někoho z patronů družiny či vůdce oddílu.


5) Schůzka končí v 19:00 pouze v případě, že děti skončily s úklidem klubovny a jsou vyřešeny všechny bezpodmínečně nutné administrativní záležitosti. Schůzku zakončuje a děti ze schůzky uvolňuje pouze rádce družiny či oddílový činovník.


6) Zodpovědnost za dítě přebírá vůdce oddílu (či jiný vedoucí, který výpravu vede) příchodem dětí do klubovny či na sraz na výpravu. Zodpovědnost oddílu končí ukončením akce či schůzky jejím vedoucím.


7) Za dítě na družinové schůzce či výpravě nese zodpovědnost družinový patron (znovu zavádíme), na oddílovkách a oddílových akcích vůdce oddílu, pokud není jmenovitě uveden jiný činovník jakožto hlavní vedoucí.


8) Docházka dítěte na schůzky a výpravy nebude opakovaně klesat pod 70 % . Nováček musí do tří měsíců po přijetí do oddílu složit Nováčkovskou zkoušku. Na oddílovky a předem určené oddílové akce chodí v upraveném a kompletním kroji. Každý člen oddílu je povinnen průběžně plnit skautskou stezku.


9) Dítě uhradí vždy ve stanoveném termínu (nejlépe s dostatečným předstihem) veškeré finanční závazky, odevzdá požadované dokumenty, přihlášky apod. Rodič je povinen informovat vůdce oddílu o jakýchkoliv změnách údajů jako je adresa, telefonní číslo, změna zdravotního stavu dítěte apod.


10) Nevyužité finanční prostředky ze schůzek a akcí se dětem nevrací, ale jsou použity pro další oddílovou činnost (čímž je vlastně investujeme zpět do dětí). V případě potřeby se bude na větší akce vybírat nevratná záloha. Každopádně závazně přihlášené dítě nemá nárok na navrácení peněz a ty mu budou vráceny jen v případě finančního zůstatku, přičemž bude toto “vratné“ proúčtováno tak, aby finančně nepoškodilo ostatní účastníky akce.


11) Dítě se vždy podřídí činovníkům střediska, pokud to nebude v rozporu se zákony ČR, skautskými zákony, v rozporu s lidskými právy či jinými vyššími principy.


12) Dítě může být vyloučeno z oddílu v případě hrubého porušování skautských zákonů a dalších oddílových pravidel. Člen odcházející z oddílu musí vždy vrátit věci zapůjčené oddílem.


13) Dítě i rodič je povinen se maximálně snažit o to, aby nedocházelo k porušování výše psaných pravidel.